Warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY i DOSTAW SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kc i określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez spółkę Seen Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“Towary”).
Klientem („Klient”) w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”) jest podmiot dokonujący zakupu towarów od Seen Distribution Sp. z o.o. („Seen”) z siedzibą w Warszawie.
Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Klientów z Seen, a ponadto OWS dostępne są na stronie internetowej Seen www.seen.com.pl. Zapoznanie się z OWS stanowi warunek złożenia zamówienia przez Klienta.
Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Seen przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów.
OWS dotyczą wszystkich transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych, jakie są dokonywane między Seen a Klientem. Warunki te są stosowane przy wszystkich zawieranych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.
Jakiekolwiek zmiany warunków sprzedaży, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia OWS wymagają pisemnej zgody Seen.

§ 2

O ile Klient nie dokonuje zapłaty gotówką za zakupiony towar, Klient składając zamówienie zobowiązany jest podać Seen dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. adres, forma prawna, dane dotyczące reprezentacji Klienta, NIP, REGON, lista osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Klienta, dane osoby kontaktowej. Klient przesyła do Seen dokumenty potwierdzające prawdziwość ww. danych (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis aktualny z KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP).
Seen przyjmuje zamówienia na piśmie, faxem (+48 22 625 12 09) oraz e-mailem. Na zamówieniu powinny być podane dane Klienta umożliwiające realizację zamówienia (firma, adres, NIP i ewentualnie nazwisko osoby, z którą można się kontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości).
Minimalną ilością towaru, jaką można zamówić w Seen jest jedno opakowanie.
Żadne zamówienie nie wiąże Seen dopóki nie potwierdzi on jego przyjęcia.
Seen związany jest terminem dostawy zamówionych towarów jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie i została zawarta oddzielna umowa między Seen a Klientem, w której uzgodniono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie w terminie.
Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu dostawy Seen dołoży wszelkich wysiłków, aby dostarczenie towaru do Klienta nastąpiło bez zbędnej zwłoki.
Istnieje możliwość przechowywania zakupionego towaru w magazynie Seen, w szczególności aby Klient mógł odebrać towar samodzielnie bezpośrednio z magazynu Seen w określonych partiach i zgodnie z ustaleniami. Towar zamówiony z określoną datą dostawy lub samodzielnego odbioru z magazynu Seen nie może być przetrzymywany w magazynie dłużej niż 6 miesięcy, chyba, że strony uzgodnią inny termin.
OWS dotyczą wyłącznie Klientów składających zamówienia z terenu Polski. Termin dostarczenia towaru przez Sprzedającego jest określony w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Seen dostarcza przesyłki na terenie Polski za pośrednictwem różnych firm kurierskich, według wyboru Klienta. Koszty przesyłek kurierskich ponosi Klient. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody, jaka zaistniała na skutek okoliczności niezależnych od stron, np. opóźnienia transportowe.
W przypadku jeżeli zamówienie Klienta (dotyczy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego do realizacji zamówienia konieczne jest przedstawienie stosownej uchwały wspólników albo umowy spółki jeżeli umowa spółki stanowi, że taka uchwała nie jest wymagana.
Seen nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji zamówienia i niedostarczenie zamówionych towarów.
Seen może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przyjęcie zamówienia w całości Seen przystępuje do realizacji zamówienia w części.
W przypadku przeterminowanych płatności lub nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności realizacja kolejnych zamówień Klienta może zostać wstrzymana przez Seen do czasu dokonania stosownych płatności.

§ 3

Cenę sprzedaży towaru określa się na podstawie cenników Seen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia.
Seen stara się utrzymać ceny na stałym poziomie. Ceny podawane są w PLN, USD, EUR, JPY. Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złotówki w dniu wystawienia faktury według kursu sprzedaży walut NBP z poprzedniego dnia roboczego.
Ceny nie zawierają również kosztów transportu, chyba że strony uzgodniły inaczej.
W przypadku jeżeli wartość zamówienia dokonanego przez Klienta nie przekracza 200,00 zł netto, Seen ma prawo obciążyć Klienta kosztami administracyjnymi, w tym kosztami opakowania towaru w zryczałtowanej wysokości 10 złotych netto, doliczając te koszty do wystawionej faktury VAT.
Wszystkie ceny wskazywane w cennikach Seen są cenami netto i będzie do nich doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Rabaty, jakie są udzielane, wymagają indywidualnych ustaleń Seen z Klientem.
Seen zastrzega sobie prawo podwyższenia cen, w szczególności w przypadku wzrostu kosztów produkcji. W takim wypadku Seen najpóźniej na 14 przed planowanym terminem dostawy powiadomi Klienta pisemnie lub w formie elektronicznej o nowej cenie. Klient jest zobowiązany do zapłaty nowej ceny, chyba że w ciągu 3 dni od powiadomienia go o nowej cenie doręczy Seen oświadczenie o odstąpieniu od umowy co do niezrealizowanej jeszcze dostawy/partii dostawy towaru.

§ 4

Podstawowymi formami płatności za towary zakupione w Seen są: gotówka, pobranie pocztowe, pobranie kurierskie i przelew.
Forma płatności jest uzależniona od wielkości i częstotliwości zakupów w Seen. Klientowi dokonującemu stałych zakupów w Seen może zostać przyznany kredyt kupiecki tj. odroczenie terminu zapłaty przez Klienta za nabywane towary na zasadach i w wysokości indywidualnie uzgodnionej z Klientem.
Jeżeli strony uzgodniły, że Klient wpłaci Seen zaliczkę, to podlega ona rozliczeniu według kwoty nominalnej przy ostatniej fakturze.
Na żądanie Seen Klient zobowiązany jest ustanowić odpowiednie zabezpieczenie zapłaty należności. Sposób zabezpieczenia oraz wysokość zabezpieczenia określi umowa.
Do czasu zapłaty zaliczki i/lub ustanowienia zabezpieczenia, o których mowa powyżej, Seen przysługuje prawo wstrzymania dostaw, co nie będzie traktowane jako opóźnienie Seen.
W przypadku płatności przelewem lub przekazem pocztowym faktury płatne będą na rachunek bankowy Seen wskazany na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Seen.
Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń zgodnie z ustalonymi warunkami i terminami płatności. Klient zrzeka się wobec Seen prawa do potrącania wierzytelności.
Seen oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.
Klient upoważnia Seen do wystawienia faktury bez swojego podpisu.
Klient staje się właścicielem nabywanych towarów w momencie całkowitej zapłaty za ten towar. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Seen ma prawo zażądać od Klienta zwrotu towarów za które nie została dokonana zapłata. Seen może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość towaru uległa obniżeniu, w szczególności towar został zużyty lub uszkodzony.
W przypadku nieterminowej zapłaty, Seen jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Seen jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nie przekraczającej 30 % sumy windykowanych należności.
Jeżeli Klient popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Seen ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Klienta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.
W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Seen ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatność wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
Zgłoszenie jakiejkolwiek reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 5

Seen do każdej dokonanej transakcji wystawia fakturę VAT wraz z dokumentem dostawy WZ, który to dokument powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną do przyjęcia dostaw w imieniu Klienta.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru, Seen sporządzi jednostronny protokół dostawy. W takim przypadku Seen obciąży Klienta kosztami transportu (w obie strony) nieodebranego towaru.
Ewentualny zwrot towaru może zostać dokonany w terminie i formie uzgodnionej z Seen. Uszkodzenia, wynikające z nieprawidłowego zastosowania produktu, nie są objęte procedurą zwrotu lub zamiany.
Stosowne atesty, certyfikaty czy deklaracje zgodności dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w umowie lub zamówieniu.

§ 6

W odniesieniu do sprzedanych towarów wyłączona jest rękojmia określona w przepisach Kodeksu cywilnego. Seen udziela Klientowi gwarancji na sprzedany towar na okres 6 miesięcy licząc od dnia wydania towaru, na poniższych zasadach:
Seen zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru.
Klient zobowiązany jest do zbadania dostarczonemu mu towaru w ciągu 7 dni od dnia dostawy i powiadomienia Seen pisemnie o stwierdzonych brakach ilościowych i wadach fizycznych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostawy. O wadach ukrytych Klient zobowiązany jest powiadomić Seen na piśmie w ciągu 24 godzin od ich ujawnienia. Uchybienie powyższym terminom powoduje utratę przez Klienta uprawnień z gwarancji.
Zgłoszenie wad należy zgłaszać na piśmie. Do momentu dostarczenia reklamowanego towaru do Seen, Klient zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
Reklamacje dotyczące dostarczenia Klientowi towarów niezgodnie ze złożonym zamówieniem powinny być składane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku braku zgłoszenia takiej reklamacji w ww. terminie strony przyjmują, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wolą Klienta.
Seen w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji powiadomi Klienta czy reklamację uznaje, oraz w przypadku uznania reklamacji powiadomi o sposobie usunięcia wad.
Usunięcie wad fizycznych polegać będzie według wyboru Seen na naprawie wadliwego towaru, lub wymianie towaru na wolny od wad.
Seen zobowiązuje się usunąć wady fizyczne towaru w ciągu 30 dni od daty powiadomienia go o wadzie i otrzymania wadliwego towaru. Jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych usunięcie wad w powyższym terminie nie jest możliwe, Seen powiadomi o tym Klienta i strony uzgodnią inny termin usunięcia wad.
Jeżeli usunięcie wad lub wymiana towaru wadliwego na wolny od wad okaże się niemożliwe lub związane dla Seen z nadmiernymi kosztami, Klientowi przysługuje prawo żądania obniżenia ceny.
Jeżeli Seen w uzgodnionym terminie nie usunął wad, Klient wyznaczy mu dodatkowy termin, po bezskutecznym upływie którego może od umowy odstąpić.

§ 7

Seen nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako “siła wyższa”, na które nie ma wpływu. Pod pojęciem “siła wyższa” rozumie się wszelkie nieprzewidziane i niezależne od Seen zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy takie jak w szczególności: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, strajki.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, Sprzedawca powiadomi o tym drugą stronę najpóźniej w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
Ustąpienie siły wyższej winno być zgłoszone drugiej stronie w ciągu 48 godzin.
Jeżeli działanie siły wyższej przekracza 60 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Klient zapłaci Seen koszty poniesione na wykonanie przedmiotu umowy do chwili odstąpienia lub rozwiązania umowy.
W każdym przypadku gdy powstanie odpowiedzialność odszkodowawcza Seen wobec Klienta to odpowiedzialność Seen ograniczona jest do rzeczywistej straty a Seen nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści Klienta.
Seen nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie przez oferowane towary określonych cech ani za przydatność dostarczanych towarów do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, chyba że udzielił Klientowi w tym zakresie pisemnego zapewnienia.
Ewentualne spory na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie.
W przypadku braku możliwości zawarcia ugody w ciągu 2 miesięcy, właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Seen.

§ 9

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Seen o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach (porozumieniach) uważane będą za skuteczne.
Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
W sprawach nieuregulowanych w OWS i umowach łączących Seen z Klientem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.